Listening tuần 1

Basic Listening Lesson #01

Bước 1:  Bước 1: Nghe đoạn hội thoại

Không xem câu hỏi cho tới khi bạn nghe hết file audio. Đọc câu hỏi trước sẽ không giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của bạn.

Bước 2:  Câu đố – Xem Câu hỏi

Nếu bạn không chắc chắn lắm về các câu trả lời cho các câu hỏi, nghe file audio lại sau khi đọc câu hỏi. Sau khi bạn đã trả lời hết các khả năng có thể, bạn có thể xem câu trả lời để xem thử bạn làm ra sao.

Bước 3:  Hiển thị nội dung đoạn hội thoại

Bạn nên đọc Nội dung Hội thoại để giúp bạn sau khi bạn đã nghe hết. Đừng mở Nội dung Hội thoại trước khi nghe file audio hoặc trước khi trả lời tất cả các câu hỏi.

Bước 4: Nghe và trả lời được ít nhất 3 câu hỏi và gửi kết quả về cho mình qua facebook. Mình sẽ tổng hợp điểm và tổng kết cuối tuần.

Chi tiết xem qua link bài nghe: http://vi.talkenglish.com/Listening/LessonListen.aspx?ALID=100

1. What movie do these people plan on watching?
Matrix Revolution
The Two Towers
Lord of the Rings
The Last Samurai

2. When do they plan on watching the movie?
On the Weekend
Tomorrow
Later in the evening today
Next Friday

3. Where do they plan on meeting?
At the subway entrance
In front of the movie theater
At starbucks next to the theater
At home

4. What time do they plan on meeting?
At 7:30pm after dinner
At noontime
At one o’clock
At 3:45pm

 

2 thoughts on “Listening tuần 1

  1. Bước 1:nghe được 3 cầu đầu,những câu sau là đoán nội dung.
    Bước 2:sau khi đọc câu hỏi và nghe lại đoạn hội thoại,trả lời đúng 2 câu chắc chắn,1 câu cũng đúng(nhưng chỉ là suy đoán),1 câu sai.
    Bước 3:xem lại nội dung đoạn hội thoại,nghe đi nghe lại những từ lúc nãy không nghe được và không nghe rõ.
    Bước 4: Nghe và làm lại 4 câu hỏi,đúng hết 4 câu vì đã nắm và nhớ được nội dung đoạn hội thoại.

    Em nghĩ mình nên đọc trước câu hỏi để nghe có trọng tâm hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s