Thì hiện tại tiếp diễn

Cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả :

Sự việc đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói:

 • It’s raining

Trời đang mưa

 • Who is Kate talking to on the phone?

Kate đang nói chuyện với ai qua điện thoại vậy?

 • Look, somebody is trying to steal that man’s wallet.

Nhìn kìa, có người đang cố gắng trộm cái ví của người đàn ông đó.

 • I’m not looking. My eyes are closed tightly.

Tôi không có nhìn đâu. Mắt của tôi đang nhắm chặt nè.

Sự việc đúng ở thời điểm hiện tại nhưng sẽ không còn đúng về lâu dài:

 • I’m looking for a new apartment.

Tôi đang tìm một căn hộ mới.

 • He’s thinking about leaving his job.

Anh ấy đang nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình.

 • They’re considering making an appeal against the judgment.

Họ đang cân nhắc việc kêu gọi chống lại bản án.

 • Are you getting enough sleep?

Anh ngủ có đủ giấc không?

Sự việc diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai và được lên lịch và sắp xếp sẵn:

 • I’m meeting her at 6.30.

Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 6:30.

 • They aren’t arriving until Tuesday.

Họ sẽ không đến cho đến thứ Ba.

 • We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers.

Họ sẽ có một buổi ăn tối đặc biệt cho tất cả các quản lý cấp cao ở
một nhà hàng hàng đầu.

 • Isn’t he coming to the dinner?

Anh ta sẽ không đến ăn tối phải không?

Cấu trúc

Câu khẳng định

– S + be (am/is/are) + V-ing + (O)

* Ghi chú:
S: Chủ ngữ
V: động từ
O: tân ngữ

Ví dụ:

 • He’s thinking about leaving his job.
 • They’re considering making an appeal against the judgment.

Câu phủ định

– S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

 • I’m not looking. My eyes are closed tightly.
 • They aren’t arriving until Tuesday.

Câu nghi vấn

– (Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

 • Who is Kate talking to on the phone?
 • Isn’t he coming to the dinner?

I/ Put the verbs into Present Continuous Tense:

     1. John (not read) ________ a book now.

     2. What you (do) ________ tonight?

     3. Jack and Peter  (work) ________ late today.

     4. Silvia  (not listen) ________ to music at the moment.

     5. Maria  (sit) ________ next to Paul right now.

     6. How many other students  you (study) ________ with today?

     7. He always (make) ________ noisy at night.

     8. Where your husband (be) ________?

     9. She (wear) ________ earrings today.

     10. The weather (get) ________ cold this season.

     11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.

     12. Look! The bus (come)________.

     13. He always (borrow) ________me money and never (give)________ back.

     14. While I (do)________ my housework, my husband (read)________ books.

Advertisements

5 thoughts on “Thì hiện tại tiếp diễn

 1. 1. John (not read) ________ a book now.
  => John isn’t reading a book now.
  2. What you (do) ________ tonight?
  => What are you doing tonight?
  3. Jack and Peter (work) ________ late today.
  => Jack and Peter are working late today
  4. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.
  => Silvia isn’t listening to music at the moment.
  5. Maria (sit) ________ next to Paul right now.
  => Maria is sitting next to Paul right now.
  6. How many other students you (study) ________ with today?
  => How many other students are you studying with today?
  7. He always (make) ________ noisy at night.
  => He is always making noisy at night.
  8. Where your husband (be) ________?
  => Where is being your husband?
  9. She (wear) ________ earrings today.
  => She is wearing earrings today.
  10. The weather (get) ________ cold this season.
  => The weather is getting cold this season.
  11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.
  => My children are being upstairs now. They are playing games.
  12. Look! The bus (come)________.
  => Look! The bus is coming.
  13. He always (borrow) ________me money and never (give)________ back.
  => He is always borrowing me money and never giving back.
  14. While I (do)________ my housework, my husband (read)________ books.
  => While I’m doing my homework, my husband is reading books.

 2. 1. John (not read) ________ a book now.
   John isn’t reading a book now
  2. What you (do) ________ tonight?
   What are you doing tonight?
  3. Jack and Peter (work) ________ late today.
   Jack and Peter are working late to day.
  4. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.
   Silvia isn’t listening to music at the moment.
  5. Maria (sit) ________ next to Paul right now.
   Maria is sitting next to Paul right now.
  6. How many other students you (study) ________ with today?
   How many other students are you studing with today?
  7. He always (make) ________ noisy at night.
   He is always making noisy at night.
  8. Where your husband (be) ________?
   Where is your husband being?
  9. She (wear) ________ earrings today.
   She is wearing earrings today.
  10. The weather (get) ________ cold this season.
   The weather is getting cold this season.
  11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.
   My children are being upstairs now.They are playing games.
  12. Look! The bus (come)________.
   Look! The bus is coming.
  13. He always (borrow) ________me money and never (give)________ back.
   He is always borrowing me money anh never giving back.
  14. While I (do)________ my housework, my husband (read)________ books.
   While I’m doing my housework, my husband is reading books.

 3. I/ Put the verbs into Present Continuous Tense:
  1. John (not read) ________ a book now.
  John is not reading a book now.
  2. What you (do) ________ tonight?
  What are you doing tonight?
  3. Jack and Peter (work) ________ late today.
  Jack and Peter are working late today.
  4. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.
  Sivila is not listening to music at the momoent.
  5. Maria (sit) ________ next to Paul right now.
  Maria is sitting next to Paul right now.
  6. How many other students you (study) ________ with today?
  How many other students you are studying wuth today?
  7. He always (make) ________ noisy at night.
  He is always making noisy at night.
  8. Where your husband (be) ________?
  Where is your husband being?
  9. She (wear) ________ earrings today.
  She is wearing earrings today.
  10. The weather (get) ________ cold this season.
  The weather is getting cold this season.
  11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.
  My children are being upstairs now. They are playing games.
  12. Look! The bus (come)________.
  Look! The bus is coming.
  13. He always (borrow) ________me money and never (give)________ back.
  He is always borrowing me money and is never giving back.
  14. While I (do)________ my housework, my husband (read)________ books.
  While I am doing my housework, my husband is reading books.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s