Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) để diễn tả sự việc đã xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. Ở đây thời gian cụ thể không còn quan trọng nữa. Chúng ta không thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành chung với những cụm từ chỉ thời gian cụ thể như: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, v.v. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành chung với những cụm từ mang nghĩa thời gian không xác định như: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, v.v.

Cách dùng

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về các sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại:

 • I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ.

 • They have cancelled the meeting.

Họ đã hủy buổi họp.

 • She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy đã lấy bản của tôi. Tôi không có cái nào.

 • The sales team has doubled its turnover.

Phòng kinh doanh đã tăng doanh số bán hàng lên gấp đôi.

Khi chúng ta nói về sự việc mới diễn ra gần đây, chúng ta thường dùng các từ như ‘just’ ‘already’ hay ‘yet’.

 • We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói về việc đó.

 • She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn chưa đến.

 • I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.

 • They’ve already met.

Họ đã gặp nhau.

 • They haven’t known yet.

Họ vẫn chưa biết.

 • Have you spoken to him yet?

Anh đã nói chuyện với anh ta chưa?

 • Have they got back to you yet?

Họ đã trả lời cho anh chưa?

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại. Với cách dùng này, chúng ta sử dụng ‘since‘ và ‘for‘ để cho biết sự việc đã kéo dài bao lâu.

 • I have been a teacher for more than ten years.

Tôi dạy học đã hơn 10 năm.

 • We haven’t seen Janine since Friday.

Chúng tôi đã không gặp Janine từ thứ Sáu.

 • – How long have you been at this school?
  – For 10 years/Since 2002.

– Anh công tác ở trường này bao lâu rồi?
– Được 10 năm rồi/Từ năm 2002.

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành khi nói về trải nghiệm hay kinh nghiệm. Chúng ta thường dùng ‘ever‘ và ‘never‘ khi nói về kinh nghiệm.

 • Have you ever been to Argentina?

Anh đã từng đến Argentina chưa?

 • I think I have seen that movie before.

Tôi nghĩ trước đây tôi đã xem bộ phim đó.

 • Has he ever talked to you about the problem?

Anh ấy có nói với anh về vấn đề này chưa?

 • I’ve never met Jim and Sally.

Tôi chưa bao giờ gặp Jim và Sally.

 • We’ve never considered investing in Mexico.

Chúng tôi chưa bao giờ xem xét việc đầu tư ở Mexico.

Chúng ta cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc xảy ra và lặp lại nhiều lần trong quá khứ:

 • We’ve been to Singapore a lot over the last few years.

Những năm vừa qua, chúng tôi đi Singapre rất nhiều lần.

 • She’s done this type of project many times before.

Cô ấy đã làm loại dự án này rát nhiều lần.

 • We’ve mentioned it to them on several occasions over the last six months.

Trong 6 tháng vừa rồi,, chúng tôi đã nhắc việc này với họ rất nhiều lần rồi.

 • The army has attacked that city five times.

Quân đội đã tấn công thành phố đó 5 lần.

 • I have had four quizzes and five tests so far this semester.

Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này.

 • She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.

Bà ấy đã nói với nhiều chuyên gia về vấn đề của bà, nhưng chưa ai tìm ra được nguyên nhân bà bị bệnh.

Cấu trúc

Câu khẳng định

–  S+ have/has + V3 + (O)

* Ghi chú:

S: Chủ ngữ

V: Động từ

O: Tân ngữ

Ví dụ:

 • I have spoken to him.
 • I’ve been at this school for 10 years.

Câu phủ định

– S+ have not/has not + V3 + (O)

– S+ haven’t/hasn’t+ V3 + (O)

Ví dụ:

 • I haven’t spoken to him yet.
 • I haven’t ever been to Argentina.

Câu nghi vấn

– (Từ để hỏi) + have/has + S+ V3 + (O)?

Ví dụ:

 • Have you spoken to him yet?
 • How long have you been at this school?

Chúng ta dùng thì Hiện Tại Hoàn Thành cho 1 hành động ở quá khứ với kết quả ở hiện tại.
E.g.
– I ‘ve lost my passport. ( = I can’t find my passport now).
– She ‘s (= she has) gone to bed.. ( = She is in bed now).
– We ‘ve bought a new car. ( = We have a new car now).

Past Participle được chia thành Động từ thêm ed hay là Động từ Cột 3
– Động từ thêm ed: Là những động từ ko có trong Bảng Bất Quy Tấc .
E.g. clean – have cleaned; finish – have finished
– Động từ Cột 3: LÀ những động từ có trong Bảng Bất Quy Tấc .
E.g. do – have done; see – have seen ……..

Lưu ý khi dùng thì Hiện Tại Hoàn Thành: [phân biệt giữa Hiện tại Hoàn Thành và Quá Khứ Đơn]

A) Không sử dụng thì hiện tại hoàn thành (I have done) để chỉ những sự cố hay hành động mà không gắn liền với hiện tại (ví dụ: những biến cố lịch sử): E.g.
– The Chinese invented printing.
Người Trung Quốc đã phát minh ra nghề in.
(không phải “have invented”)
– Shakespeare đã viết vở kịch Hamlet
(không phải “has written”)

B) Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để đưa ra thông tin mới hay để thông báo một sự cố mới vừa xảy ra. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nói về điều đó, thường chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn .
E.g.
A: Ow! I’ve burnt myself! – Tôi bị phỏng rồi!
B: How did you do that? – Bạn làm sao vậy? (không phải “have you done”)
A: I touched a hot dish. – Tôi chạm vào một cái đĩa nóng (không phải “have touched”)

C) Chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành vơi một thời điểm hay một thời gian thuộc về quá khứ không có liên quan đến hiện tại (yesterday, two years ago, in 1979, when I was a child). Khi đó, chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn.
E.g.
– Tom lost his key yesterday. (không dung “has lost”) – Tom đã đánh mất chìa khoá ngày hôm qua.
– I ate a lot of sweets when I was a child. – Tôi ăn rất nhiều kẹo khi tôi còn bé.

Chúng ta dùng thì quá khứ để hỏi một sự việc đã xảy ra lúc nào.
– What time did they arrive?
(không dùng “have they arrived”)
Họ đã đến lúc nào?
– When were you born?
Cô sinh năm nào?

Hãy so sánh:
– Tom has lost his key. (thì hiện tại hoàng thành)
Ở đây chúng ta không quan tâm đến hành động “đánh mất” trong quá khứ; chúng ta chỉ quan tâm đến hậu quả của hành động đó trong hiện tại: bây giờ Tom không có chìa khoá.
– Tom lost his key yesterday (thì quá khứ đơn)
Lúc này chúng ta quan tâm đến hành động “đánh mất” trong quá khứ.
Bây giờ chúng ta không biết Tom đã tìm thấy chìa khoá hay chưa? Cô sinh năm nào?

Bây giờ hãy so sánh các cặp cau sau đây:
*:
– I’ve smoked 20 cigarettes today.
Hôm nay tôi đã hút đến 20 điếu thuốc.
=>Today (hôm nay) là một quãng thời gian còn tiếp tục đến thời gian nói. Thời gian đó chưa kết thúc. Vì vậy chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành.
– I smoked 20 cigarettes yesterday.
Ngày hôm qua tôi đã hút hết 20 điếu thuốc.
=>Yesterday (ngày hôm qua) là thời gian đã chấm dứt trong quá khứ. Vì vậy chúng ta dùng thì quá khứ đơn.

*:
– Ian has lived in London for 6 years
Ian đã sống ở Luân Đôn 6 năm nay.
=> Bây giờ anh ta vẫn còn sống ở đó
– Ian lived in Scotland for 10 years.
Ian đã sống ở Scotland 10 năm.
=> Bây giờ anh ta không sống ở scotland nữa.

Chúc các bạn làm bài tốt nhé……..

 • Bài tập thì Hiện tại hoàn thành(Present Perfect):I. Điền dạng đúng của Động từ (Simple Past or Present Perfect):1) Peter ____(play) football yesterday.
  2) They ____(Clean)the car. It looks new again.
  3) Last year we ___(go) to Italy.
  4) John and Peggy ___(read) the book. Now they can watch the film.
  5) I ___(meet) my friend two days ago.
  6) We ____(visit) another country before.
  7) She ____(buy) a new car in 2005.
  8) I’m sorry, but I ____(forget) my homework.
  9) ____ you ___(win) the game of chess?
  10) The girls ___(eat) their lunch yet.II. Chọn đáp án đúng :

  1. When ________________ the company?
  a) have you joined
  b) did you joined
  c) did you join
  d) have you ever joined

  2. ___________________ in Pakistan?
  a) Did you ever worked
  b) Have you ever worked
  c) Worked you
  d) Didn’t you have worked

  3. That’s the best presentation ______________
  a) I never heard
  b) I didn’t hear
  c) I used to hear
  d) I’ve ever heard

  4. He’s the most difficult customer _____________________
  a) I never dealt with.
  b) I never had to deal with.
  c) I’ve ever had to deal with.
  d) I’ve never had to deal with.

  5. ___________________ to him last week.
  a) I spoke
  b) I’ve already spoken
  c) I didn’t spoke
  d) I speaked

  6. ______________ a binding contract last year and it is still valid.
  a) We have signed
  b) We signed
  c) We haven’t signed
  d) We have sign

  7. The reason I look so brown is that _______________ from a business trip to Barbados
  a) I come back
  b) I came back
  c) I never came back
  d) I’ve just come back

  8. Sales ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  a) rised / falled
  b) rose / fell
  c) have risen / have fallen
  d) rose / have fallen

  9. You ____________ to a word ____________
  a) listened / I haven’t said
  b) didn’t listen / I say
  c) listened / saying
  d) haven’t listened / I’ve said

  10. It’s obvious that ________________ this report.
  a) you haven’t read
  b) you didn’t read
  c) you don’t read
  d) you read not

1. When ________________ the school?
a)have you joined
b)did you joined
c)did you join
d)have you ever joined

2. ___________________ in England?
a)Did you ever worked
b)Have you ever worked
c)Worked you
d)Didn’t you have worked

3. That’s the best speech ______________
a)I never heard
b)I didn’t hear
c)I used to hear
d)I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________
a)I never dealt with.
b)I never had to deal with.
c)I’ve ever had to deal with.
d)I’ve never had to deal with.

5. ___________________ to him last week.
a)I spoke
b)I’ve already spoken
c)I didn’t spoke
d)I speaked

6. ______________ a contract last year and it is still valid.
a)We have signed
b)We signed
c)We haven’t signed
d)We have sign

7. _______________ from a business trip to France.
a)I come back
b)I came back
c)I never came back
d)I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
a)rised falled
b)rose fell
c)have risen have fallen
d)rose have fallen

9. You ____________ to a word ____________
a)listened I haven’t said
b)didn’t listen I say
c)listened saying
d)haven’t listened I’ve said

10. I can’t believe that ________________ the news.
a)you haven’t read
b)you didn’t read
c)you don’t read
d)you read not

Advertisements

3 thoughts on “Thì Hiện Tại Hoàn Thành

 1. I. Điền dạng đúng của Động từ (Simple Past or Present Perfect):
  1. Peter ____(play) football yesterday.
  => Peter played football yesterday.
  2. They ____(Clean)the car. It looks new again.
  => They have cleaned the car.It looks new again.
  3. Last year we ___(go) to Italy.
  => Last year we went to Italy.
  4.John and Peggy ___(read) the book. Now they can watch the film.
  => John and Peggy have read the book.Now they can watch the film.
  5. I ___(meet) my friend two days ago.
  => I met my friend two days ago.
  6. We ____(visit) another country before.
  => We have visited another country before.
  7.She ____(buy) a new car in 2005.
  => She bought a new car in 2005
  8.I’m sorry, but I ____(forget) my homework.
  => I’m sorry,but I have forget my homework.
  9.____ you ___(win) the game of chess?
  => Did you win the game of chess?
  10. The girls ___(eat) their lunch yet.
  => The girls haven’t eaten their lunch yet.
  II. Chọn đáp án đúng :
  1. When ________________ the company?
  a) have you joined
  b) did you joined
  c) did you join
  d) have you ever joined
  => A- When have you joined the company?
  2. ___________________ in Pakistan?
  a) Did you ever worked
  b) Have you ever worked
  c) Worked you
  d) Didn’t you have worked
  => B- Have you ever worked in Pakistan?
  3. That’s the best presentation ______________
  a) I never heard
  b) I didn’t hear
  c) I used to hear
  d) I’ve ever heard
  => That’s the best presentation I’ve ever heard
  4. He’s the most difficult customer _____________________
  a) I never dealt with.
  b) I never had to deal with.
  c) I’ve ever had to deal with.
  d) I’ve never had to deal with.
  => D- He’s the most difficult customer I’ve never had to deal with.
  5. ___________________ to him last week.
  a) I spoke
  b) I’ve already spoken
  c) I didn’t spoke
  d) I speaked
  => A-I spoke to him last week.
  6. ______________ a binding contract last year and it is still valid.
  a) We have signed
  b) We signed
  c) We haven’t signed
  d) We have sign
  => B- We signed a binding contract last year and it is still valid.
  7. The reason I look so brown is that _______________ from a business trip to Barbados
  a) I come back
  b) I came back
  c) I never came back
  d) I’ve just come back
  => C- The reason I look so brown is that I never came back.
  8. Sales ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  a) rised / falled
  b) rose / fell
  c) have risen / have fallen
  d) rose / have fallen
  => B- Sales rose in 1995 but then fell in 1996.
  9. You ____________ to a word ____________
  a) listened / I haven’t said
  b) didn’t listen / I say
  c) listened / saying
  d) haven’t listened / I’ve said
  => D- You haven’t listened to word I’ve said.
  10. It’s obvious that ________________ this report.
  a) you haven’t read
  b) you didn’t read
  c) you don’t read
  d) you read not
  => B- It’s obvious that you didn’t read this report.
  1. When ________________ the school?
  a)have you joined
  b)did you joined
  c)did you join
  d)have you ever joined
  => A- When have you joined the school?
  2. ___________________ in England?
  a)Did you ever worked
  b)Have you ever worked
  c)Worked you
  d)Didn’t you have worked
  => B- Have you ever worked in England?
  3. That’s the best speech ______________
  a)I never heard
  b)I didn’t hear
  c)I used to hear
  d)I’ve ever heard
  => D- That’s the best speech I’ve ever heard.
  4. He’s the most difficult housemate _____________________
  a)I never dealt with.
  b)I never had to deal with.
  c)I’ve ever had to deal with.
  d)I’ve never had to deal with.
  => D- He is the most difficult housemate I’ve never had to deal with.
  5. ___________________ to him last week.
  a)I spoke
  b)I’ve already spoken
  c)I didn’t spoke
  d)I speaked
  => A- I spoke to him last week.
  6. ______________ a contract last year and it is still valid.
  a)We have signed
  b)We signed
  c)We haven’t signed
  d)We have sign
  => B- We signed a contract last year and it is still valid.
  7. _______________ from a business trip to France.
  a)I come back
  b)I came back
  c)I never came back
  d)I’ve just come back
  => D- I’ve just come back from a business trip to France
  8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  a)rised falled
  b)rose fell
  c)have risen have fallen
  d)rose have fallen
  => B- Prices rose in 1995 but then fell in 1996
  9. You ____________ to a word ____________
  a)listened I haven’t said
  b)didn’t listen I say
  c)listened saying
  d)haven’t listened I’ve said
  => D- You haven’t listened to word I’ve said
  10. I can’t believe that ________________ the news.
  a)you haven’t read
  b)you didn’t read
  c)you don’t read
  d)you read not
  => I can’t believe that you didn’t read the news.

 2. I. Điền dạng đúng của Động từ (Simple Past or Present Perfect):
  1) Peter ____(play) football yesterday. => Peter played football yesterday.
  2) They ____(Clean)the car. It looks new again. => They have cleaned the car. It looks new again.
  3) Last year we ___(go) to Italy.=> Last year we went to Italy.
  4) John and Peggy ___(read) the book. Now they can watch the film. => John and Peggy have read the book. Now they can watch the film.
  5) I ___(meet) my friend two days ago. => I met my friend two days ago.
  6) We ____(visit) another country before. => We have visited another country before.
  7) She ____(buy) a new car in 2005. => She bought a new car in 2005.
  8) I’m sorry, but I ____(forget) my homework. => I’m sorry, but I have forgotten my homework.
  9) ____ you ___(win) the game of chess? => Have you won the game of chess?
  10) The girls ___(eat) their lunch yet. => The girls have eaten their lunch yet.
  II. Chọn đáp án đúng :
  1. When ________________ the company?
  a) have you joined
  b) did you joined
  c) did you join
  d) have you ever joined
  => When did you join the company?
  2. ___________________ in Pakistan?
  a) Did you ever worked
  b) Have you ever worked
  c) Worked you
  d) Didn’t you have worked
  => Have you ever work in Pakistan?
  3. That’s the best presentation ______________
  a) I never heard
  b) I didn’t hear
  c) I used to hear
  d) I’ve ever heard
  => That’s the best presentation I’ve ever heard
  4. He’s the most difficult customer _____________________
  a) I never dealt with.
  b) I never had to deal with.
  c) I’ve ever had to deal with.
  d) I’ve never had to deal with.
  => He’s the most difficult customer I’ve ever had to deal with.
  5. ___________________ to him last week.
  a) I spoke
  b) I’ve already spoken
  c) I didn’t spoke
  d) I speaked
  => I spoke to him last week.
  6. ______________ a binding contract last year and it is still valid.
  a) We have signed
  b) We signed
  c) We haven’t signed
  d) We have sign
  => We signed a binding contract last year and it is still valid
  7. The reason I look so brown is that _______________ from a business trip to Barbados
  a) I come back
  b) I came back
  c) I never came back
  d) I’ve just come back
  => The reason I look so brown is that I’ve just come back from a business trip to Barbados.
  8. Sales ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  a) rised / falled
  b) rose / fell
  c) have risen / have fallen
  d) rose / have fallen
  => Sales rose in 1995 but then fell in 1996.
  9. You ____________ to a word ____________
  a) listened / I haven’t said
  b) didn’t listen / I say
  c) listened / saying
  d) haven’t listened / I’ve said
  => You haven’t listened to a word I’ve said.
  10. It’s obvious that ________________ this report.
  a) you haven’t read
  b) you didn’t read
  c) you don’t read
  d) you read not
  => It’s obvious that haven’t read this report.
  1. When ________________ the school?
  a)have you joined
  b)did you joined
  c)did you join
  d)have you ever joined
  => When did you join the school?
  2. ___________________ in England?
  a)Did you ever worked
  b)Have you ever worked
  c)Worked you
  d)Didn’t you have worked
  => Have you ever work in English?
  3. That’s the best speech ______________
  a)I never heard
  b)I didn’t hear
  c)I used to hear
  d)I’ve ever heard
  => That’s the best speech I’ve ever heard
  4. He’s the most difficult housemate _____________________
  a)I never dealt with.
  b)I never had to deal with.
  c)I’ve ever had to deal with.
  d)I’ve never had to deal with.
  => He’s the most difficult housemate I’ve ever had to deal with
  5. ___________________ to him last week.
  a)I spoke
  b)I’ve already spoken
  c)I didn’t spoke
  d)I speaked
  => I spoke to him last week.
  6. ______________ a contract last year and it is still valid.
  a)We have signed
  b)We signed
  c)We haven’t signed
  d)We have sign
  => We signed a contract last year and it is still valid.
  7. _______________ from a business trip to France.
  a)I come back
  b)I came back
  c)I never came back
  d)I’ve just come back
  => I’ve just come back from a business trip to France.
  8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  a)rised falled
  b)rose fell
  c)have risen have fallen
  d)rose have fallen
  => Prices rose in 1995 but then fell in 1996
  9. You ____________ to a word ____________
  a)listened I haven’t said
  b)didn’t listen I say
  c)listened saying
  d)haven’t listened I’ve said
  => You haven’t listened to a word I’ve said.
  10. I can’t believe that ________________ the news.
  a)you haven’t read
  b)you didn’t read
  c)you don’t read
  d)you read not
  => I can’t believe that you haven’t read the news.

 3. I. Điền dạng đúng của Động từ (Simple Past or Present Perfect):
  1) Peter ____(play) football yesterday.
  Peter played football yerterday.

  2) They ____(Clean)the car. It looks new again.
  They have cleaned the car. It looks new again.

  3) Last year we ___(go) to Italy.
  Last year we go to Italy.

  4) John and Peggy ___(read) the book. Now they can watch the film.
  John and Peggy have read the book. Now they can watch the film.

  5) I ___(meet) my friend two days ago.
  I met my friend two days ago.

  6) We ____(visit) another country before.
  We have visited another country before.

  7) She ____(buy) a new car in 2005.
  She bought a new car in 2005.

  8) I’m sorry, but I ____(forget) my homework.
  I’m sorry, but I have forgot my homework.

  9) ____ you ___(win) the game of chess?
  Did you win the game of chess?

  10) The girls ___(eat) their lunch yet.
  The girls have eaten their lunch yet.
  II. Chọn đáp án đúng :
  1. When ________________ the company?
  When did you join the company?
  a) have you joined
  b) did you joined
  c) did you join
  d) have you ever joined
  2. ___________________ in Pakistan?
  Have you ever worked in Pakistan?
  a) Did you ever worked
  b) Have you ever worked
  c) Worked you
  d) Didn’t you have worked
  3. That’s the best presentation ______________
  That’s the best presentation I’ve ever heard.
  a) I never heard
  b) I didn’t hear
  c) I used to hear
  d) I’ve ever heard
  4. He’s the most difficult customer _____________________
  He’s the most difficult customer I’ve ever had to deal with.
  a) I never dealt with.
  b) I never had to deal with.
  c) I’ve ever had to deal with.
  d) I’ve never had to deal with.
  5. ___________________ to him last week.
  I spoke to him last week.
  a) I spoke
  b) I’ve already spoken
  c) I didn’t spoke
  d) I speaked
  6. ______________ a binding contract last year and it is still valid.
  We signed a binding contract last year and it is still valad.
  a) We have signed
  b) We signed
  c) We haven’t signed
  d) We have sign
  7. The reason I look so brown is that _______________ from a business trip to Barbados
  The reason I look so brow is that I’ve just come back form a business trip to Barbados.
  a) I come back
  b) I came back
  c) I never came back
  d) I’ve just come back
  8. Sales ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  Sales rose in 1995 but then fell in 1996.
  a) rised / falled
  b) rose / fell
  c) have risen / have fallen
  d) rose / have fallen
  9. You ____________ to a word ____________
  You haven’t listened to a word I’ve said.
  a) listened / I haven’t said
  b) didn’t listen / I say
  c) listened / saying
  d) haven’t listened / I’ve said
  10. It’s obvious that ________________ this report.
  It’s obvious that you haven’t read this report.
  a) you haven’t read
  b) you didn’t read
  c) you don’t read
  d) you read not
  1. When ________________ the school?
  When did you the school?
  a)have you joined
  b)did you joined
  c)did you join
  d)have you ever joined
  2. ___________________ in England?
  Have youi ever worked in England?
  a)Did you ever worked
  b)Have you ever worked
  c)Worked you
  d)Didn’t you have worked
  3. That’s the best speech ______________
  That’s the best speech I’ve ever heard.
  a)I never heard
  b)I didn’t hear
  c)I used to hear
  d)I’ve ever heard
  4. He’s the most difficult housemate _____________________
  Hes’s the most difficult housemate I’ve ever had to deal with.
  a)I never dealt with.
  b)I never had to deal with.
  c)I’ve ever had to deal with.
  d)I’ve never had to deal with.
  5. ___________________ to him last week.
  I spoke to him last week.
  a)I spoke
  b)I’ve already spoken
  c)I didn’t spoke
  d)I speaked
  6. ______________ a contract last year and it is still valid.
  We signed a contract last year and it is still valid.
  a)We have signed
  b)We signed
  c)We haven’t signed
  d)We have sign
  7. _______________ from a business trip to France.
  I’ve just come back from a business trip to France.
  a)I come back
  b)I came back
  c)I never came back
  d)I’ve just come back
  8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
  Prices rose in 1995 but then fell in 1996.
  a)rised falled
  b)rose fell
  c)have risen have fallen
  d)rose have fallen
  9. You ____________ to a word ____________
  You haven’t listened to a word I’ve said.
  a)listened I haven’t said
  b)didn’t listen I say
  c)listened saying
  d)haven’t listened I’ve said
  10. I can’t believe that ________________ the news.
  I can’t believe that you haven’t read.
  a)you haven’t read
  b)you didn’t read
  c)you don’t read
  d)you read not

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s